ACCOUNTDEPT หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   
• ประวัติแผนก
• บุคลากรแผนก
• หลักสูตร ปวช.
• หลักสูตรปวส.
• ข้อมูลแผนกบัญชี
• แบบประเมิน
• Facebook แผนกบัญชี วิทยาลัยพณิชยการบางนา

แบบสอบถามความพึงพอใจ
• แบบประเมิน

• งานทะเบียน
• งานแนะแนวอาชีพและกการจัดหางาน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


วิสัยทัศน์
ผลิตนักบัญชีที่มีคุณภาพ รองรับประชาคมอาเซียน

พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิชาการบัญชีให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. วิจัย พัฒนาสร้างนวัตกรรมและให้บริการสังคม

ข่าวสาร
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-09-01 23:23:28 349 0
นักเรียนปวชปีที่3 ดูงานวันที่. 6 สิงหาคม 2558. ณ บริษัทอิชิตัน จำกัด
ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-08-11 06:00:15 424 0
นักเรียน ปวช ปีที่2 ดูงานวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ บริษัทไทยเพรสซิเดนท์ฟูสดใสจำกัด
ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-08-11 05:58:15 387 0
นักศึกษา ระดับ ปวสปีที่1และปีที่2 ดูงานวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ. บริษัทโอสถสภาจำกัด
เมื่อ : 2015-08-11 05:56:35 397 0 ข่าวสาร
นักเรียนระดับปวชปีที่1 ดูงาน วันที่ 22 -23 กรกฎาคม 2558 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่
เมื่อ : 2015-08-11 05:54:28 438 0 ข่าวสาร
แผนกวิชาการบัญชี ออกให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ณ ชุมชนเรวัตร ซอยลาซาล 32 วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 วิชาชีพที่สอน การทำบัญชีครัวเรือน การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์
เมื่อ : 2014-07-26 03:58:10 717 0 ข่าวสาร
นักเรียน ระดับ ปวช.ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ดูงานที่บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดท์ จำกัด
เมื่อ : 2014-08-21 10:28:57 779 0 ข่าวสาร
นักศึกษาระดับปวส. ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงาน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ บริษัทโอสถสภา และ บริษัท ข้าว ซีพี จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อ : 2011-08-21 13:32:41 1910 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


ข่าวสาร
ค้นหา 
นักเรียน ระดับ ปวช. ปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ศึกษาดูงานในวันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2557 ณ บริษัทพัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

เมื่อ : 2014-07-26 04:07:08 818 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ผลการแข่งขัน SmartBiz
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-08-28 03:03:22 294
การอบรมการใช้โปรแกรม. SmartBiz
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-08-11 13:50:14 299
ปวส ปีที่1 และปวส ปีที่2. ดูงานบริษยาโอสถสภา จำกัด
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-08-11 10:31:18 306
ปวช.ปที่3 ดูงาน. ณ ศูนย์การเรียนรู้ 'ตันแลนด์'. วันที่ 6 สิงหาคม. 2558
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-08-11 10:24:26 279
ปวช. ปีที่1 ศึกษาดูงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-08-11 09:53:05 328
นักเรียนปวช ปีที่2 ดูงานที่บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-08-11 06:26:33 311
บริการวิชาการและวิชาชีพ
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-08-10 15:42:56 263
รูปภาพศึกษาดูงาน ของ ปวส 2 สาขาการบัญชี ณ บริษัทโอสถสภา จำกัด และบริษัท ข้าว ซี พี จำกัด
กิจกรรม

เมื่อ : 2014-07-27 14:03:19 550
การอบรมความรู้ 'SEX วันนี้ SAD วันหน้า' วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
กิจกรรม

เมื่อ : 2014-07-11 14:59:30 580
ดูงานในสถานประกอบการ ปวส ปีที่ 1
ณ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม

เมื่อ : 2014-07-02 17:28:31 650

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
54256  
22 ถนนบางนา-ตราด1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร.02-3612901-2 โทรสาร.02-3930614
E-mail : bangnacc@bncc.ac.th
BNCC-KM © 2009

นโยบาย |
Generated 0.139414 sec.