logisticsdep Article


ความเป็นมาของแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

            สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  พิจารณาเห็นว่าสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบันการดำเนินการค้าทั้งในและระหว่างประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น  การแข่งขันสูงทำให้ระบบโลจิสติกส์  ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนสินค้าสินค้าและบริการ  ข้อมูลและการเงิน  มีความสำคัญมากขึ้นเป็นสินค้าถึงมือผู้บริโภคเร็วขึ้นและถูกต้องตามเงื่อนไขมากขึ้น  ส่งผลให้เกิดการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ต้องขอความร่วมมือจากทุกระดับทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน  และสถานบันต่าง  ๆ  ร่วมกันดำเนินการ  จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภท  วิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  และแต่งตั้งกรรมการในการจัดทำหลักสูตรในเดือนสิงหาคม  2548

          ในปีการศึกษา  2549  วิทยาลัยพณิชยการบางนา  ได้เป็นวิทยาลัยนำร่องในการเปิดสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  โดยใช้อาคาร  6  ชั้น  6  เป็นอาคารสำนักงาน  และวิทยาลัยได้แต่งตั้ง  นางอัจฉรา  พงศ์บุญชู  ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


logisticsdep
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ


22 ถนนบางนา-ตราด1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร.02-3612901-2 โทรสาร.02-3930614
E-mail : bangnacc@bncc.ac.th
BNCC-KM © 2009

นโยบาย |
Generated 0.035402 sec.