Business_Inc


ความเป็นมา

          ตามนโยบายรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผู้ประกอบการขึ้นในประเทศไทย โดยมีนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว กลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาเสริม SMEs จึงต้องมุ่งสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและเข้มแข็งยิ่งขึ้นตามลำดับ

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงดำเนินการจัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กอาชีวะให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจ (Business Plan) อย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking)  ด้วยการสร้างชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชาชีพ และนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้งกลุ่มเป้าหมายและระบบและนอกระบบศึกษา รวมทั้งสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางอาชีพให้กับผู้เรียนสายอาชีวศึกษานอกเหนือจากการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ


22 ถนนบางนา-ตราด1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร.02-3612901-2 โทรสาร.02-3930614
E-mail : bangnacc@bncc.ac.th
BNCC-KM © 2009

นโยบาย |
Generated 0.009810 sec.