Business_Inc


วัตถุประสงค์

         เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความสามารถของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทางธุรกิจ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน


22 ถนนบางนา-ตราด1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร.02-3612901-2 โทรสาร.02-3930614
E-mail : bangnacc@bncc.ac.th
BNCC-KM © 2009

นโยบาย |
Generated 0.009847 sec.