Business_Inc


พันธกิจ
  1. เสริมสร้างองค์ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
  2. พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่สร้างสรรค์ในสภาวการณ์จริง
  3. ปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้กับนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

22 ถนนบางนา-ตราด1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร.02-3612901-2 โทรสาร.02-3930614
E-mail : bangnacc@bncc.ac.th
BNCC-KM © 2009

นโยบาย |
Generated 0.011002 sec.